کشاورزی

دانلود نرم افزار ایریکد ‎IRRICAD طراحی و محاسبه سیستم های آبیاری تحت فشار کشاورزی

دانلود نرم افزار ایریکد ‎IRRICAD طراحی و محاسبه سیستم های آبیاری تحت فشار کشاورزی

دانلود نرم افزار ایریکد IRRICAD نخسه فول ورژن IRRICAD یک به تنهایی است، بر اساس گرافیکی، با کمک کامپیوتر بسته طراحی به طور خاص برای طراحی آبیاری و یا به منظور ذخیره آب سیستم تحت فشار توسعه یافته است. IRRICAD به مراتب بیشتر از یک بسته طراحی، زیرا ترکیبی از مزایای استفاده از CAD نقاشی با تکنیک های اندازه لوله و تجزیه و تحلیل شبکه های هیدرولیک قدرتمند، و همچنین فراهم انتخاب اتوماتیک لوله و اتصالات در... »