تجزیه و تحلیل مایع

دانلود نرم افزار تجزیه و تحلیل مایع و نفت dbrSOLIDS

دانلود نرم افزار تجزیه و تحلیل مایع و نفت dbrSOLIDS

دانلود کرک نرم افزار تجزیه و تحلیل مایع و نفت dbrSOLIDS پیش بینی نقاط بارش dbrSOLIDS نرم افزار تجزیه و تحلیل مایع یک برنامه مبتنی بر ویندوز مایکروسافت است که پیش بینی نقطه بارش ترمودینامیکی واکس و آسفالتین با آگاهی از ترکیب سیال مخزن است. دقت ماژول شده است تست های آزمایشگاهی تایید شده است. بارش از موم و آسفالتین در درجه اول از طریق تغییر در دما، فشار، و ترکیب آشکار می شود. ترکیب تحت تاثیر قرار هر ... »