نمونه کارهای کرکینگ نرم افزار

نمونه کارهای کرکینگ نرم افزار

برخی از مشتریان:

اشخاص نرم افزار زبان پروتکتور
Dr.SaeedAkbarpour CSI C License
ali_mastermind CONF401 Java License
Mr s.mirpour Specair v3 Csharp Serial
Mr Mosallanezhad Lumerical Solutions C Dongle
Mr sa.derakhshan Iron Speed Designer Csharp Protecor
whutbm IQBoard 4.8 Maker C Protector
engnazaran NeuroSolutions 6 C License
Mr.Samadi Visualyse & GSO C Dongle
Mr.hamid.elc I2PPro 4 Delphi Protector
Dr Ebrahimi SoundPLAN7 C Dongle

لیست نمونه کارهای عمومی کرک

نمونه کارهای انجام شده دیگر!!