نمایش دفعات و تعداد بازدید از پست بدون پلاگین در وردپرس

نمایش دفعات و تعداد بازدید از پست بدون پلاگین در وردپرس

نمایش تعداد بازدید پست در وردپرس بدون پلاگین با استفاده از یک تابع

کد زیر را به فایل functions.php موجود در قالب اضافه کنید
جهت فراخوانی، تابع ()postviews را در قالب قرار دهید.
-پشتیبانی از اطلاعات پلاگین post-views

function postviews() {
$views_str = " بازدید ";
$count_key = 'views';
$postID = get_the_ID();
$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
if($count==''){
$count = 0;
delete_post_meta($postID, $count_key);
add_post_meta($postID, $count_key, '0');
echo $count.$views_str;
}else{
if (is_single($postID)){
$count++;
update_post_meta($postID, $count_key, $count);
echo $count++.$views_str;
}else echo $count.$views_str;
}
}
add_filter('manage_posts_columns', 'posts_column_views');
add_action('manage_posts_custom_column', 'posts_custom_column_views',5,2);
function posts_column_views($defaults){ $defaults['post_views'] = __('دفعات‌نمایش'); return $defaults;}
function posts_custom_column_views($column_name, $id){if($column_name === 'post_views'){postviews();}}
علی دیباگر هستم.در زمینه کرکینگ، وب و امنیت فعالیت میکنم.

دیدگاه بگذارید